Glade rekisteri- ja tietosuojaseloste, päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Oy Transmeri Group Ab (y-tunnus 0202466-3) PL 50 02631 Espoo, puh. (09) 476 50 0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pia Beasley Osoite: Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo Puhelin: 09 476 500 Sähköposti: pia.beasley@transmeri.fi

3. Rekisterin nimi

Glade-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Oy Transmeri Ab:n yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Oy Transmeri Ab voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia henkilötietolain mukaisesti tai sähköistä suoramarkkinointia (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä) mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
– Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi
– Yhteystiedot: sähköpostiosoite ja postiosoite
– Lupatiedot sähköiseen suoramarkkinointiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, kun hän tilaa itselleen uutiskirjeen tai esim. osallistuu kilpailuun.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia Transmeri -konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa joka on suojattu palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi kirjallisesti allekirjoitettuna.